Szeged Kártya igénylésére jogosultak köre

Szeged Kártyát kizárólag szegedi állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetnek, az erre a célra rendszeresített kártyaigénylőlap útján. A kártyaigénylőlap letölthető a ide kattintva oldalról, vagy beszerezhető személyesen a Szeged Kártya ügyfélszolgálaton (Széchenyi tér 11.) vagy a Szeged Kártya pontgyűjtő helyeken. Az igénylőlap kitöltését, illetve az ügyfélszolgálatra való eljuttatást követően az üzemeltető a leendő kártyabirtokos kártyáját díjmentesen készíti el.

A Szegedi Tükör című kiadványban rendszeresen tájékozódhatnak a Szeged Kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról.

A kedvezményprogramban kizárólag azok a vásárlók vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes Szeged kártyával. A Szeged Kártya törzsvásárlói rendszerben résztvevő kereskedőknél és szolgáltatóknál (a továbbiakban: „Elfogadóhelyek”) bónuszpont-beváltáskor, vagy a kártya felmutatásakor minden Szeged Kártya birtokos azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez juthat.

A Szeged Kártya kibocsátása, cseréje, illetve pótlása

A kártya kibocsátása a Szeged Kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője által fenntartott ügyfélszolgálaton keresztül, vagy postai kézbesítéssel történik. A kártya egyedi sorszámmal ellátott, a kártyabirtokos nevével megszemélyesített, dombornyomott és aranyozott, mágnescsíkos műanyag lap, melyet kizárólag a kártya birtokosa használhat. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az Elfogadóhelyek jogosultak arra, hogy a Szeged Kártya által biztosított kedvezményt igénybe vevő személytől személyazonosság ellenőrzése céljából egyidejűleg személyi igazolvány, vagy lakcímkártya felmutatását kérjék.

A kártya elvesztése vagy ellopása esetén új kártya az ügyfélszolgálaton, vagy a www.szegedkartya.hu oldalon igényelhető. Az üzemeltető az eltűnt vagy a nem rendeltetésszerű használat során megsérült kártya pótlásáért vagy cseréjéért díjat számít fel a mindenkori díjszabásának megfelelően.

Ha a kártya elhasználódik, deformálódik vagy a mágnescsík megsérül, ezáltal az azonosító funkciójának nem tud eleget tenni, az elhasználódott kártyákat a Szeged Kártya ügyfélszolgálat díjmentesen kicseréli újra. Az ügyfélszolgálat fenntartja a jogot arra, hogy a kettő évnél hamarabb elhasználódott kártyákért díjat számít fel a mindenkori díjszabásának megfelelően.

A Szeged Kártya érvényessége

A Szeged Kártya visszavonásig, illetve a kártyabirtosok Szeged közigazgatási határain belüli lakóhelyének megmaradásáig érvényes. A kártyán vezetett bónuszpontok érvényességét az üzletek eltérően szabályozhatják, ezek az üzletekben vagy a hirdetményeikben megtekinthetők.

Teendők a Szeged Kártya elvesztése vagy ellopása esetén

A Szeged Kártya eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a Szeged Kártya ügyfélszolgálatán, melyet a kártya birtokosa megtehet a Szeged Kártya rendszer ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy a kártyaszáma és PIN kódja ismeretében a www.szegedkartya.hu weboldalon. A bejelentést célszerű minél hamarabb megtenni annak érdekében hogy a gyűjtött pontokat illetéktelen személy ne használhassa fel.

Az elvesztett vagy ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat az ügyfélszolgálathoz történő sikeres bejelentésig a kártyabirtokos viseli. A kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak regisztrált kártyával kapcsolatban fogad el az ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás, amely PIN-kóddal, vagy egyéb adatok (regisztrált vagy tranzakciós) alapján történik.

A sikeres bejelentést követően a kártya rövid idő múlva letiltásra kerül, ezután tranzakciók már nem hajthatók végre.

A Szeged kártya elfogadás felfüggesztésének folyamata

A Szeged Kártya ügyfélszolgálat jogosult a kártyát ideiglenesen felfüggeszteni, amennyiben a kártyával való visszaélés alapos gyanúja a tudomására jut. A visszaélés kivizsgálását az ügyfélszolgálat a visszaélés észlelésétől számított 14 munknapon belül lefolytatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fenti határidő lejártakor az ügyfélszolgálat a kártyát a vizsgálat eredményétől függően vagy véglegesen letiltja vagy zárolását feloldja. A kártyával vagy a bónuszpontokkal való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Szeged Kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a bónuszpontokhoz való hozzáférést zárolni.

Az üzemeltető jogosult továbbá a kártyabirtokos kártyáját letiltani, és a kártyához tartozó pontfolyószámlát zárolni, amennyiben bizonyítást nyert, hogy a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közölt az üzemeltetővel, illetve ha a kártyabirtokos magatartásával, megnyilvánulásaival a Szeged Kártya rendszer működését, célját vagy a többi résztvevő fél jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetőleg őket hátrányos helyzetbe hozza.

A Szeged Kártya regisztrációjával kapcsolatos szabályok

A kártyabirtokosi regisztráció a www.szegedkartya.hu weboldalról letölthető, vagy a Szeged Kártya pontgyűjtő helyeken található kártyaigénylő lapnak a kitöltése, aláírása és az ügyfélszolgálathoz történő eljuttatásával történhet. A regisztráció az igénylőlap ügyfélszolgálaton való leadását követőenn attól a naptól hatályos, amikor az ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a regisztrációs adatlapot a kártyabirtokos hiányosan, vagy nyilvánvalóan hamis adatokkal töltötte ki, vagy nem írta alá. Az elutasított regisztrációs adatlapokról az ügyfélszolgálatnál lehet érdeklődni.

Megsérült vagy eltűnt Szeged Kártyán gyűjtött pontok hozzárendelése új kártyához

A megsérült vagy eltűnt Szeged kártyával gyűjtött bónuszpontok automatikusan átkerülnek a kártyabirtokos új kártyájához.

A Szeged Kártya rendszer honlapjának használata

A www.szegedkartya.hu nem publikus részeit a kártyabirtokosok a kártyaszámuk és PIN kódjuk megadásával érhetik el. Itt naprakészen láthatók az üzletekben vezetett pontszámok és tranzakciók, módosíthatók a regisztráció során megadott személyes adatok és a hírlevelekkel kapcsolatos rendelkezések.

A pontgyűjtés általános feltételei és szabályai

Bónuszpontokat kizárólag a kártyaterminállal ellátott Szeged Kártya pontgyűjtő helyeken történő vásárlás vagy az elfogadóhelyek által meghirdetett akciókban való eredményes részvétel esetén lehet szerezni. A pontgyűjtő helyek pontgyűjtési szabályzatukban rögzítetetteknek megfelelő pontok a kártyabirtokosoknak az adott üzlethez tartozó bónuszpont-egyenlegén kerülnek jóváírásra, a kártya pénztárosnak történő átadásaután. Amennyiben a kártya a vásárláskor nincs a kártyabirtokosnál, vagy műszaki hiba lép fel a pontjóváírás során, úgy a pontgyűjtés végérvényesen meghiúsul. Utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha ezt az elfogadóhely pontgyűjtő szabályzata lehetővé teszi.

Az esetlegesen helytelenül jóváírt pontösszeggel kapcsolatos reklamációról a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles tájákoztatni az elfogadóhely munkatársát.

A pontgyűjtő terminál a kijelzőjén minden tranzakció után kijelzi és/vagy kinyomtatja a jóváírt pontokat és az üzlethez tartozó bónuszpont egyenleget. Pontfelírás a fizetés lezárását követően is lehetséges, amennyiben a kártyabirtokosnál van a Szeged Kártyája, a vásárlás nyugtája, és a következő fizetési tranzakció még nem kezdődött meg. A pontgyűjtés feltételei elfogadóhelyenként eltérhetnek a fenti szabályoktól, az ebből adódó eltérésekért a rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A pontbeváltás általános feltételei és szabályai

Bónuszpontok általában áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybe vételére az adott vásárlással vagy szolgáltatással kapcsolatos árengedmény megszerzése érdekében válthatók be és pont tranzakciók kizárólag a kártya igénybe vételével történhetnek. Ennek feltételeit az adott elfogadóhely aktuális pontgyűjtési szabályzata rögzíti. A gyűjtött pontok készpénzre nem válthatók. Pontbeváltáskor a beváltott pontmennyiség az adott üzletben vezetett pontegyenlegből levonásra kerül. A pontbeváltáskor szerezhető árengedmény mértéke az egyes elfogadóhelyek esetében eltérhet. Amennyiben a fizetési folyamat lezárult, pontbeváltásra már nincs lehetőség.

Pontbeváltási szándék esetén a kártyabirtokos a pénztárosnak ezt a tényt előre közölni kell, majd nyilatkozni arról, hogy hány pontot kíván beváltani.

Azonnali kedvezmények igénybevételének szabályai

A kártyabirtokosok kártyájuk felmutatásával vásárlásaik végösszegéből a Szeged Kártya elfogadóhelyeken és azok hirdetményeiben megjelölt azonnali kedvezményeket vehetnek igénybe. A kártya felmutatásának a fizetési tranzakciót megelőzően kell megtörténnie. A Szeged Kártya elfogadóhelyek által nyújtott kedvezmény mértékét és feltételeit a www.szeged.hu elfogadóhelyi listájában rögzíti.

A Szeged Kártya rendszerrel kapcsolatos aktuális hirdetmények közzétételének szabályai

A kártyabirtokosok a Szeged Kártya elfogadóhelyek listáját a www.szegedkartya.hu oldalon ismerhetik meg. A pontgyűjtő helyeken érvényes pontgyűjtési és beváltási feltételek részletes leírását az érintettek az üzlethelyiségeikben kifüggesztett hirdetmény útján teszik közzé.

Pontok lekérdezése

A kártyabirtokosok az üzletekhez tartozó pontegyenlegéről a vásárlások alkalmával a pontgyűjtő helyen, vagy a www.szegedkartya.hu honlapján a kártyaszámmal és PIN kóddal való belépés után értesülhetnek. A pontegyenleg lekérdezés az aktuális elfogadóhelyeken nem tehető vásárlástól függővé, tehát a kártyabirtokos ezt pontfelírástól függetlenül kérheti.

Üzemzavar, meghibásodás és vis maior esetén érvényesítendő szabályok

A kártyaterminálok meghibásodása, a terminálok és a központi rendszer közötti adatkommunikációs üzemzavar, a központi rendszer hibája vagy más, a rendszer alapvető funkcióinak elérhetetlenné válása esetén a pontgyűjtés, a pontbeváltás és egyenleg lekérdezés nem lehetséges, ezek a funkciók a fenti meghibásodások helyreállításának idejére szünetelnek.

Pontok visszavonása, törlése és a pontok elévülésének szabályai

A rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a korábban már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölje abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy azokat a pontgyűjtő helyen nem szabályosan írták jóvá, vagy a kártyabirtokos jogosulatlanul vagy esetlegesen visszaélés útján szerezte.

Áruvisszaadáskor pontkorrekció a pontkibocsátóknak a Szeged Kártya pontgyűjtő helyen kifüggesztett mindenkori, aktuális ponkezelési szabályzata alapján történik.

Amennyiben a kártyabirtokos az adott elfogadóhely pontkezelési szabályzatában meghatározott ideig nem hajt végre semmilyen kártyaműveletet, vagy az adott pontok érvényüket vesztik, az üzemeltető jogosult az adott elfogadóhelyhez tartozó valamennyi, fel nem használt pontot véglegesen törölni. Az ilyen okból be nem váltott pontok utólagosan nem írhatók jóvá a kártyabirtokos pontegyenlegén.

Ugyanakkor a Szeged Kártya birtokos teljes pontegyenlege véglegesen törlésre kerül, ha állandó lakcímének szegedi illetősége megszűnik. Mivel ebben az esetben a Szeged Kártya érvényesítésének célja az ilyen személyek esetében okafogyottá válik.

Az adatkezelés szabályai

A Szeged Kártya igénylőlap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához. A kártyaigénylő lapon megadott adatokkal, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciókkal az üzemeltető a mindenkori adatkezelési szabályzatának megfelelően jár el, mely megtekinthető a www.szegedkartya.hu/adatkezeles weboldalon.

A Szeged Kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok teljeskörű biztonságáért, az adatok védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, azok nyilvánosságra hozatalának, törlésének, megsemmisülésének eseteire. Sem az üzemeltető, sem a elfogadó- és pontgyűjtő helyek nem felelnek a kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, kártyabirtokostól való jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése miatt bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az üzemeltető vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

Reklamáció és ügyintézés, valamint a tájékoztatás feltételei

Amennyiben a kártyabirtokosnak a Szeged Kártya rendszerrel kapcsolatban bármilyen panasza vagy észrevétele van, az ügyfélszolgálatot írásban vagy telefonon keresheti fel.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Levelesési cím: „SZEGED KÁRTYA” 6701 Szeged, Pf. 722.
E-mail cím: support@szegedkartya.hu
Telefon: (62) 611-116 (hétfőtől péntekig 8-12 óráig)

Az ügyfélszolgálat csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a kártyabirtokos kérését, amennyiben – annak személyes vagy tranzakciós adatai alapján – sikeresen beazonosította.

Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a rendszer üzemeltetőjének rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, illetve amennyiben az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a programüzemeltetőt érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a programüzemeltető az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb időn (de nem több mint 30 munkanap) belül kivizsgálja az esetet.

Amennyiben a reklamáció valamely elfogadóhely magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mennyiségű pont felírása/beváltása, a felmutatásra szóló kedvezmény esetén a meghirdetettől eltérő kedvezmény nyújtása), úgy a kártyabirtokos megteheti reklamációját az érintett elfogadóhelyen. A reklamáció érvényesítésének feltételei a mindenkori üzletszabályzatuknak megfelelően eltérhetnek.

A kártya kiegészítő funkciói

A Szeged Kártya a jelen szabályzatban megjelölt funkciókon kívül más funkciókat is elláthat (pl. bérlet, belépőkártya, parkolókártya, stb.). Ezen felhasználási lehetőségeket igény esetén az üzemeltető, vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy nyújtja a kártyabirtokosnak. A kiegészítő funkciókkal kapcsolatos előírásokat, jogokat és kötelezettségeket külön megállapodások tartalmazzák.

Díjszabás esetleges változásait érintő szabályok

A kártyabirtokos belépése a Szeged Kártya törzsvásárlói rendszerbe díjmentes és a program partnereivel kötendő üzletekre vonatkozóan nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos (pl. kártya cseréje, pótlása, stb.) a Szeged Kártya rendszer mindenkor hatályos díjszabása tartalmazza, melyet az üzemeltető 30 nappal a hatályba lépés előtt köteles hozzáférhetővé tenni a www.szegedkartya.hu weblapon, amennyiben az üzemeltető ezen szolgáltatásainak díjszabása a jelenlegihez képest a törzsvásárló kárára változna.

Egyéb rendelkezések

A rendszer üzemeltetője nem felel az elfogadóhelyek kártyabirtokosokkal szembeni kedvezmények nyújtásának teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekkel szemben, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A kártyaelfogadóknál beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat a kártyabirtokosoknak közvetlenül az elfogadóhellyel szemben jogosultak érvényesíteni.

A törzsvásárlói rendszer használatával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként az üzemeltetőt vagy a szerződött partnereit jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra. A rendszer üzemeltetője és az elfogadóhelyek nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, kivéve azon eseteket, amikor a jogszabály ennek ellenkezőjéről rendelkezik. A kártyabirtokosok tájékoztatása a rendszer módosításairól illetve egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről az elfogadóhelyek üzlethelyiségeiben elhelyezett hirdetményeken, és/vagy az internetes honlapján történik. A program, valamint jelen Általános Részvételi Feltételek a magyar jog hatálya alá esik.